Sign in to follow this  
Followers 0

Nhìn lại 8 năm lãnh đạo của Tổng Thống Barack Obama (2/2)

1 post in this topic

Obama-Legacy-1080-218x150.jpg

 

Sau tám năm lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama đã đạt được những thành quả nào và thất bại trong những mục tiêu nào? Hình ảnh nước Mỹ ra sao trong mắt của thế giới qua hai nhiệm của ông? Và với dân chúng Mỹ, vị tổng thống da mầu đầu tiên của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã để lại những di sản gì, trong các lãnh vực kinh tế, xã hội và an ninh nội địa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0